Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Bikaner, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Bikaner, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Mandawa, Rajastan, 2016, S/W Fotografie
Agra, Uttar Pradesh, 2016, S/W Fotografie
Jaipur, Rajastan, 2016, S/W Fotografie